S'altre dia ...

eXTReMe Tracker
Bloc d'Antoni Reus, regidor de l'Ajuntament de Santa Margalida.
Portaveu dels Independents per Can Picafort, Santa Margalida i Son Serra.

Presentades al·legacions a l'interès general del camp de golf de Son Real.

areus | 03 Març, 2006 12:22

Ahir el PSM-EN presentàrem al·legacions contra la declaració de l'interès general del complexe turístic i camp de Golf que es projecta a la finca de Son Real.

 (Segueix)

Demanam a UM local que pressioni al Consell per evitar el golf de Son Real

areus | 14 Febrer, 2006 07:39

Des de el PSM-EN de Santa Margalida demanam a UM local que pressioni als seus al Consell perquè evitin el desastre ambiental que suposaria donar l'interès general al camp de Golf projectat a Son Real, ja que serà aquest l'organisme que tendrà la darrera paraula de si el projecte es farà o no, i ara mateix ens preocupa, i molt, el ritme accelerat que ha donat el Consell a aquesta tramitació, com també ens preocupa la negativa, d'altra banda gens sorprenent, a debatre públicament del tema tant del batle Antoni Del Olmo com del conseller Bartomeu Vicens.

Respectam, encara que en absolut compartim, la postura de UM local de proposar un canvi d'emplaçament per el camp de golf. Si bé això evitaria l'impacte damunt les restes arqueològiques de Son Real, no deixa de suposar un gran impacte ambiental: la destrucció de més de 100 quarterades, transformant-les completament, així com un gran consum d'aigua, només l'hotel projectat suposaria un consum semblant al d'un poble de 2000 habitants.

Es necessari reactivar el turisme de Can Picafort, però no a costa de destruir el nostre municipi i hipotecar el futur. El PSM-EN creim en alternatives més respectuoses amb el medi ambient, com per exemple la creació d'un palau de fires i congressos a Can Picafort, o la creació de centres d'interpretació del nostre gran patrimoni arqueològic.


El PSM-EN decebut davant el nou concurs per la recollida de fems

areus | 10 Febrer, 2006 12:26

El passat dilluns 30 de gener es va celebrar la comissió informativa on l'equip de govern va presentar els plecs de clàusules administratives i el plec de condicions tècniques que han de regir la contractació de la concessió administrativa de la gestió dels serveis públics de recollida i transport dels residus sòlids urbans del terme municipal de Santa Margalida.

Després d'haver-se de prorrogar per dues vegades la concessió anterior per no haver-se redactat aquests nous plecs el PSM-EN ens sentim decebuts que no s'hagi previst per aquest nou concurs la recollida selectiva, obligatòria pels municipis de més de 5000 habitants per l'article 20.3 de la llei 10/1998 de 21 d'abril. Aquesta obligatorietat entrà en vigor a l'any 2001 (disposició transitòria tercera de l'esmentada llei).

El plec de condicions tècniques només especifica que és podrà "previ acord amb l'empresa adjudicatària" fixar dies de recollida selectiva, sense fixar cap compromís de quan és durà a terme, ni com, ni si aquest fet comportarà un augment del preu d'adjudicació del contracte.

El sistema de recollida selectiva permet reduir la taxa de fems ja que disminueix la quantitat de residus pels quals s'ha de pagar la incineració. El cas més notori és el de Puigpunyent on ha davallat un 20%.

Pel que fa a la resta del plec el PSM-EN consideram que el sistema de puntuació proposat és poc transparent i no contribueix a seleccionar la millor oferta:

 • Com es pot entendre que el criteri més important de la valoració siguin la millora dels serveis (25 punts) i no s'estableixi cap indicació ni cap prioritat de com es valoraran aquestes millores o de quines es consideren més importants o necessàries??
 • Com pot ser que a cap dels criteris, excepte l'econòmic, s'indiqui cap pauta de com és valorarà??

Per la nostra part el PSM-EN presentarem al·legacions per millorar aquests plecs de condicions, en concret pel que fa a establir compromisos més concrets pel que fa la recollida selectiva i millorar la transparència pel que fa al sistema de puntuacions.


Número 6 del full informatiu del PSM-EN

areus | 13 Gener, 2006 21:18

Un poc més tard del que tocava, però ja està aquí el full número 6 de l'agrupació del PSM-EN de Santa Margalida, Can Picafort i Son Serra. El primer del 2006 i amb el qual ja complim més d'un any!

Com sempre podeu veure un llistat dels articles aquí, o el podeu descarregar en format PDF aquí (271 KB).

Per crítiques, dubtes i suggeriments: santamargalida@psm-entesa.org

Futura urbanització encoberta a Son Real.

areus | 13 Gener, 2006 21:09

Imatge de la zona del camp de golf i la finca de Son Real. Obtinguda amb Google Earth.El camp de golf que pretenen construir a Son Real és només una part de la destrucció d'aquesta zona emblemàtica del nostre municipi. Segons hem descobert el PSM, els terrenys del futur camp de golf i les zones que l'envolten varen ser segregats l'agost de 2002 en nombroses finques mitjançant un certificat irregular emès per l'exsecretari Nicolau Conti i signat per Antoni Del Olmo. Aquesta segregació il·legal estimam que donarà lloc a uns 80 xalets als voltants dels terrenys del camp de golf, del qual el Consell de Mallorca està tramitant l'interès general. Des del PSM sol·licitàrem el passat 21 de novembre al batle que s’emetés un informe jurídic sobre la legalitat d'aquest certificat, sense que haguem rebut resposta.

Diverses fonts consultades coincideixen en la irregularitat del certificat, per tant el PSM interposarem un recurs contenciós administratiu per tal d'anul·lar aquest certificat i evitar així aquesta urbanització encoberta de l'entorn de la finca pública de Son Real, que suposaria un greu impacte ambiental.

Això mai no s'acaba.

areus | 13 Gener, 2006 21:06

Al passat full informatiu anunciàvem que s'havia tret a concurs l'explotació de la piscina coberta municipal, amb unes tarifes màximes que consideràvem abusives.

Poc després es resolgué el concurs i no hi hagué sorpreses: les rebaixes i els descomptes per a residents que havíem proposat el PSM-EN varen ser desestimats, i la concessió s'adjudicà a l'única empresa participant, Gesport Balear SL, una empresa de la família Nadal (guardau el full número 3, de març de 2005?).

Però pareix que els problemes de la piscina encara no s'han acabat, hi ha una gran quantitat de deficiències a l'obra que l'empresa constructora encara no ha solucionat. La piscina encara no té el final d'obra i, per tant, no s'han instal·lat els comptadors, la climatització no funciona, l'aigua és freda, portes que no tanquen bé ... I tot això quan fa 3 anys que la piscina ja hauria d'estar acabada! Arran d'això l'empresa que ha d'explotar la piscina encara no ha volgut signar el contracte.

Un capítol més d'una obra mal planificada i que ha costat molts de doblers. Esperam que els problemes es resolguin aviat, però el seu futur -unes instal·lacions amb preus abusius- no ens encoratja gaire. Així que per la nostra banda seguirem proposant mecanismes per abaratir els preus i facilitar l'accés de tothom a les instal·lacions públiques.

Al marge de la llei.

areus | 13 Gener, 2006 21:04

En els darrers mesos, ja sigui per imprevisió, per mala fe o per altres motius, la llei no es respecta gaire dins l'Ajuntament de Santa Margalida. Ja sigui en contractació de personal, en aprovació de despeses considerables sense seguir els procediments legals o en adjudicació irregular de serveis; l'equip de govern incompleix reiteradament la llei de bases de règim local i la llei de contractes de les administracions públiques.

Per exemple, la llei de bases de règim local estableix (article 91.2) que per contractar personal s'han de garantir “els principis constitucionals de igualtat, mèrit i capacitat, així com el de publicitat”, cap d'aquests principis s'ha respectat per part del batle a l'hora de fer algunes contractacions, fetes de manera directe.

Un altre cas: el passat 14 de novembre s'aprovaren factures per valor de 147.000 € (quasi 25 milions de pts) que, per dir-ho en paraules de la interventora i el secretari municipal: "no s'ha tramitat expedient de contractació incomplint la normativa reguladora dels contractes de les administracions publiques, podent donar lloc a l'exigència de les responsabilitats que corresponguin. Per altra banda no consta expedient de cap mena sobre l'autorització i disposició de la despesa de dites factures".

I és que n'hi ha que en lloc de donar llum donen fum.

Més seguretat a Can Picafort.

areus | 13 Gener, 2006 20:58

Carretera Alcúdia-Artà al seu pas per Can Picafort.Al passat ple de dia 12 de desembre es va debatre una proposta que el PSM-EN havíem presentat feia uns mesos. Es tracta de demanar un conjunt de millores de la carretera entre Alcúdia i Artà (C-712) al Consell de Mallorca, que és qui té les competències. Aquesta carretera travessa Can Picafort entre els seus quilòmetres 21 i 23. Tots sabem que té una il·luminació molt deficient, a més, durant els mesos d'estiu hi ha una gran densitat de trànsit i gent que travessa, i, per desgràcia, més d'un accident. Les millores que demanàvem consisteixen en posar més il·luminació al llarg de la carretera, col·locar alguns passos elevats per poder travessar la carretera amb seguretat i introduir barreres naturals per evitar que es travessi pels llocs no indicats.

No som els únics que hem reivindicat millores per a aquesta carretera, l'equip de govern, en diverses ocasions, ha demanat millores semblants al Consell de Mallorca, encara que sense èxit. El que no entenem és què deu fer el grup de consellers del Partit Popular al Consell, que és el més nombrós i que si volguessin podrien forçar al consell a fer aquestes i d'altres millores. Per això, la proposta que vàrem fer nosaltres a l'Ajuntament, la presentarà el grup de consellers del PSM-EN al ple del Consell de Mallorca, i esperam que la resta de grups municipals instin els seus representants del Consell de Mallorca a votar a favor d'aquesta proposta.

Crida l'atenció

areus | 13 Gener, 2006 20:49

 • L'estat més que lamentable de les bàscules municipals del "Matadero". Ja ho vàrem fer saber a en Joan Ferragut fa unes setmanes.

 • Tornarà a sortir una foto de la piscina municipal coberta al programa electoral del Partit Popular a les pròximes eleccions?

 • Els problemes amb la il·luminació a moltes parts del municipi, hi ha llocs que duen més d’un mes i mig amb talls.

Perquè no tenim PAC?

areus | 13 Gener, 2006 20:45

Fa 6 anys l'exconsellera Aina Salom va prometre un Punt d'Atenció Continuada per al municipi. A partir d'aquí, varen passar dos anys en què PP i CPU no es posaven d'acord a on fer el PAC. Finalment, al setembre de 2001, decidiren que es faria a Can Picafort. Però fins el 2002 no es va decidir el solar, que seria a darrere el centre de salut actual, al sector 14.

Aquest solar era cedit per l'entitat Ses Planes SL a l'Ajuntament mitjançant un conveni urbanístic sobre el sector 14. Aquest conveni implicava que s'eliminassin dos carrers del sector que havien de travessar l'hotel Vell Marí, propietat de Ses Planes SL.

Per mor d'aquest conveni començava la modificació urbanística del sector 14, que lligaria l'eliminació dels dos carrers que perjudicaven l'hotel i el canvi de qualificació del solar del PAC per permetre l'ús sanitari. Aquesta modificació urbanística, que necessita l'aprovació del Consell, presentava molts de problemes, negatius per al futur de Can Picafort, per mor de l'eliminació dels carrers (reducció d'aparcaments, zones verdes inaccessibles, carrers estrets ...) i provocà que la modificació anàs i tornàs del Consell a l'Ajuntament per arreglar aquestes deficiències, fins arribar al punt que s'ha aprovat una modificació que va en contra de les noves normes subsidiàries. Per tant la cosa no acabarà aquí.

Però la gran pregunta és: per què s’ha de lligar el futur del PAC amb els interessos d'uns hotelers?

Aprovades despeses il·legals per prop de 147.000 €

areus | 21 Novembre, 2005 18:35

Al passat ple de dia 14 de novembre l'equip de govern va aprovar un reconeixement de factures corresponents a despeses fetes sense seguir el procediment legalment establert (sic).

Es tracta de despeses que superen els 12.020,24 €, i que per tant havien de seguir un procediment de concurs o subhasta per a la seva contractació.

Sense entrar a discutir si les despeses eren necessàries o no (evidentment algunes ho eren i molt), el que no poden fer aquesta genteta és botar-se la llei contínuament com estan fent darrerament, sobretot amb els doblers de tots. Com que no paguen dels seus ...

Aquí podeu veure la proposta aprovada al passat ple, i aquí l'informe conjunt de secretaria i intervenció, que reconeix les irregularitats.


Del Olmo anomena il·legalment una funcionària interina

areus | 08 Novembre, 2005 12:39

Mitjançant un decret de batlia de 26 d'octubre (del qual adjuntam còpia), el batle Antoni Del Olmo anomenà directament una funcionària interina, sense respectar els principis de igualtat, mèrit i capacitat, com també de publicitat, als que obliga la llei reguladora de bases de règim local al seu article 91.2, tal com queda acreditat per l'informe del secretari del mateix dia on exposa clarament aquests fets (també adjuntam còpia de l'informe del secretari).

Val a dir que la justificació de l'esmentat decret és la necessitat urgent de cobrir diverses baixes a la plantilla de netejadores, i també que es tracta d'una situació temporal

Des de el PSM volem fer els següents comentaris sobre aquests fets:

 1. En cap moment posam en dubte la capacitat de la treballadora contractada i estam segurs que pot fer una bona feina.

 2. La necessitat urgent, que no dubtam que existeix, en cap cas justifica aquesta irregularitat, ja que hi havia altres solucions legals per “sortir del pas”: per exemple l'Ajuntament hagués pogut subcontractar una persona a qualsevol empresa de neteja durant una setmana mentre es dugués a terme la publicitat i procés de selecció.

 3. Creim que l'equip de govern ha de reflexionar sobre el malestar que creen aquests actuacions sobre la resta de treballadors de l'Ajuntament que han hagut d'accedir a les seves places mitjançant proves de mèrit, i també sobre la imatge que dona l'Ajuntament a la resta del poble.

 4. També afegir que aquesta actuació de Del Olmo contrasta molt amb les seves declaracions fetes arrel de la necessitat plantejada pel PSM de reconèixer els drets laborals de les treballadores del menjador escolar, en concret les seves declaracions foren:
  “Reus debe saber que aquí no se coloca a la gente a dedo y que hay unos mecanismos para contratar personal”

Adjuntam l'informe de secretaria en contra i el decret de batlia que anomena la funcionària "malgrat" (sic) l'informe de secretaria.
Informe del secretari contrari al nomenament directe d'una funcionària interina.Decret de batlia d'anomenament d'una funcionària interina obviant tot procés de selecció.


En Miquel Ordines diu que els veïns de Son Serra són uns delinqüents

areus | 04 Novembre, 2005 12:31

Molt poca vergonya ha de tenir un representat de l'Ajuntament de Santa Margalida per dir que els veïns de Son Serra són uns delinqüents. Prestar un servei d'aigua potable digne als seus veïns és una obligació de tots els municipis!!! (Article 26 de la Llei de bases de règim local). Després de tot el que han pagat en contribucions especials encara n'Ordines els vol fer responsables de que no hi hagi un servei d'aigua potable en condicions?

N'Ordines s'hauria de preocupar més de la qualitat de l'aigua que arriba a Son Serra o de perquè vol que es paguin 200 € per uns comptadors que no valen ni la meitat.

Aquí podeu llegir la notícia que ha sortit avui a la premsa.


Proposarem modificar el reglament municipal de prestacions per incloure el servei públic de piscina

areus | 15 Octubre, 2005 14:24

El passat 3 d'octubre l'Ajuntament en ple va aprovar la concessió del servei públic de piscina municipal coberta climatitzada així com el seu règim de tarifes.

Es tracta d'un servei públic, no d'un luxe, i per tant tothom hi ha de poder accedir. A més, la natació és un esport cada vegada més recomanat per la medicina i per tant en molts de casos es tracta d'una necessitat. Però les elevades tarifes aprovades poden provocar que les famílies amb menys recursos no hi puguin accedir.

L'Ajuntament de Santa Margalida disposa d'un reglament municipal de prestacions no tècniques de serveis socials que entenem que pot ser l'eina adequada per pal·liar aquestes elevades tarifes en el cas de famílies amb menys recursos.

Per això proposam que el servei públic de piscina municipal consti com un dels conceptes susceptibles de rebre ajudes per part de l'Ajuntament.

D'altra banda algunes de les previsions d'aquest reglament han quedat desfasades i necessiten actualitzar, per això proposam també que s'actualitzin les despeses que es poden descomptar per calcular la renda familiar.

Aquí podeu veure la proposta que registrarem aquest dilluns a l'Ajuntament.


Desgraciadament sense novetats a l'adjudicació de la piscina

areus | 01 Octubre, 2005 13:59

S'altre dia a l'Ajuntament de Santa Margalida es va dur a terme la comissió informativa on se'ns va presentar la proposta per adjudicar el contracte de la concessió de la gestió del servei públic de la piscina municipal coberta climatitzada i la construcció de les obres de reforma i ampliació per a la prestació de serveis esportius complementaris a les instal·lacions ubicades al centre esportiu municipal de Santa Margalida. Aquí podeu veure la proposta que es durà a ple el pròxim 10 d'octubre.

No hi ha hagut novetats respecte l'adjudicatari (una empresa de la família Nadal), ni els preus.

Una autèntica barbaritat: per ser soci una matrícula de 45 € i després 40 € mensuals, tan si vols anar només a la piscina com si no. I per entrar un dia, si no ets soci, 5 €, tant si accedeixes a totes les instal·lacions com només a la piscina, i tant si estàs una hora com si n'estàs 3.

Aquí podeu veure tot el que tenim publicat sobre la piscina.


 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb